Olem­me pit­kän his­to­rian omaa­va luo­tet­ta­va ja kil­pai­lu­ky­kyi­nen per­hey­ri­tys. Oja­lan Kou­ru Ky on perus­tet­tu 1983, jota ennen on jo toi­mit­tu toi­mi­ni­mel­lä. Osaa­mi­sem­me perus­ta­na onkin jo lähes 50-vuo­den ammat­ti­tai­to sekä alan kokemus.

Tuot­teis­sam­me nouse­vat vah­vas­ti esil­le nii­den koti­mai­suus sekä erin­omai­nen kes­tä­vyys. Suo­men sää­oloi­hin suun­na­tut tuot­teet säi­ly­vät edus­ta­van näköi­si­nä vuo­des­ta toiseen.

Pal­ve­lem­me niin pie­nis­sä han­kin­nois­sa, kuin myös laa­jem­mis­sa, tuot­tei­den asen­nus­ta vaa­ti­vis­sa koh­teis­sa. Asian­tun­te­va hen­ki­lö­kun­tam­me sekä yhteis­työ­kump­pa­nim­me takaa­vat asiak­kai­den tyy­ty­väi­syy­den, joka on meil­le ensi­si­jai­sen tärkeää.

- Min­kä lupaam­me, sen myös teem­me -

Toi­mim­me Rau­mal­la, Metal­li­tie 16:ssa, mut­ta Sata­kun­taa ja Var­si­nais-Suo­mea kier­tä­vän myyn­ti­au­tom­me ansios­ta pal­ve­lem­me myös Fors­san sekä Pun­ka­lai­tu­men alueella.

  • Laa­du­kas tuotevalikoima
  • Yri­tyk­sen luotettavuus
  • Kym­me­nien vuo­sien kokemus
  • Ystä­väl­li­nen ja asian­tun­te­va palvelu
  • Nopeat toi­mi­tuk­set

Tutus­tu tuotevalikoimaamme