Var­mis­ta tur­val­li­nen liik­ku­mi­nen katol­la­si laa­duk­kail­la, koti­mai­sil­la kat­to­tur­va­tuot­teil­la.

Talon omis­ta­jan on lain mukaan jär­jes­tet­tä­vä tur­val­li­nen kul­ku katol­le ja katol­la huol­let­ta­vil­le koh­teil­le.
Tuot­teet ovat FI- ja CE-hyväk­syt­ty­jä ja laa­jas­ti VTT:n tes­taa­mia.

Kai­kil­le kat­to­pro­fii­leil­le on saa­ta­va­na sopi­vat kiin­nik­keet joko suo­raan varas­tos­ta tai tilauk­ses­ta. Väri­vaih­toeh­to­ja löy­tyy usei­ta.

Hyvää kat­toa ei kan­na­ta pila­ta huo­noil­la varus­teil­la vaan han­ki taloo­si kes­tä­vät ja tur­val­li­set kat­to­tur­va­tuot­teet.


Kaik­kien kat­to­tur­va­tuot­tei­den kun­to sekä nii­den kiin­ni­tyk­set pitää mää­rä­ajoin tar­kis­taa, jot­ta ne täyt­tä­vät niil­le anne­tut turvamääräykset.

Meil­tä saat myös tar­vit­taes­sa ammat­ti­tai­toi­sen asen­nus­pal­ve­lun. Kysy tar­jous.

Pys­ty­tik­kaat ja lapetikkaat

Tur­va­tik­kaat / sivupoistumistiet

Saa­ta­va­na useis­sa eri väreis­sä. Tar­jous­pyyn­nöt ja kysy­myk­set puhe­li­mit­se tai sähköpostilla.


Kat­to­sil­lat

Kat­to­sil­lat tur­vaa­vat poi­kit­tai­sen kulun kai­kil­le katol­la liik­ku­jil­le sei­nä­tik­kail­ta tai kat­to­luu­kul­ta savu­pii­pul­le ja muil­le huol­let­ta­vil­le koh­teil­le. Lain­mu­kai­set kat­to­sil­lat tur­vaa­vat myös nuo­hoo­jan esteet­tö­män ja tur­val­li­sen kul­ke­mi­sen katol­la. Kat­to­sil­lan leveys on 350mm ja se voi­daan tar­vit­taes­sa varus­taa tur­va­kai­teel­la sekä vaakakiskolla.

Sää­tö­le­vy kattosiltaan
Profiilikannake/saumakattokannake
Tii­li­ku­vio­kan­na­ke
Apu­ruo­de­kan­na­ke tiilikatolle

Lumies­teet

Lumies­teet kah­del­la put­kel­la suo­jaa­vat kiin­teis­tön pihaa, asuk­kai­ta sekä omai­suut­ta.
Katol­ta putoa­va lumi ja jää ovat iso tur­val­li­suus­ris­ki. Katol­le ker­ty­vä lumi­kuor­ma on pois­tet­ta­va hal­li­tus­ti sekä kiin­nik­kei­den kireys on tar­kis­tet­ta­va mää­rä­ajoin.
Muis­ta suo­ja­ta sisään­käyn­tien, piho­jen, kul­ku­väy­lien, las­ten leik­kia­luei­den sekä auto­jen ja mui­den kul­ku­neu­vo­jen park­ki­pai­kat.
Lumies­te kah­del­la put­kel­la on hel­pos­ti jat­ket­ta­vis­sa pää­ty­su­pis­tuk­sen ansios­ta.

Put­ki­lu­mies­te
Pel­ti­lu­mies­te saa­ta­va­na gal­va­noi­tu­na tai väril­li­se­nä.

Lape­tik­kaat

Lape­tik­kaat eli kat­to­tik­kaat asen­ne­taan lap­peen suun­tai­ses­ti talo­tik­kai­den jat­kok­si tur­val­li­seen katol­la kul­ke­mi­seen.
Lape­tik­kai­den run­ko­jen pituu­det: 1,8m ja 3,0m. Tilauk­ses­ta myös mui­ta mit­to­ja.
Run­got ovat hel­pos­ti jat­ket­ta­vis­sa pidem­pään­kin lappeeseen.


Sei­nä- eli talotikkaat

Sei­nä- eli talo­tik­kaat mah­dol­lis­ta­vat tur­val­li­sen katol­le pää­syn.
Ne ovat laki­sää­tei­set kai­kis­sa kiin­teis­töis­sä, jois­sa katol­la suo­ri­te­taan nuo­hous- ym. huol­to­töi­tä. Hyvä ja tur­val­li­nen sei­nä­ti­kas on kes­tä­vä, oikein asen­net­tu sekä par­haim­mil­laan koros­taa kiin­teis­tön jul­ki­si­vun ilmet­tä.
Sei­nä­tik­kai­den run­ko­jen pituu­det ovat: 1,8m ja 3,0m. Tilauk­ses­ta myös mui­ta mit­to­ja. Run­got ovat hel­pos­ti jat­ket­ta­vis­sa kor­keam­paan­kin kiin­teis­töön.
Sei­nä­ti­kas voi­daan varus­taa kii­pei­lyes­teel­lä sekä turvakiskolla.


Lau­kais­ta­va hätäpoistumistikas

Hätä­pois­tu­mis­tik­kaat ja hätäpoistumistuotteet

Hätä­pois­tu­mis­tik­kai­den run­ko­jen pituu­det ovat: 1,8m ja 3,0m. Tilauk­ses­ta myös mui­ta mit­to­ja. Run­got ovat hel­pos­ti jat­ket­ta­vis­sa kor­keam­paan­kin kiin­teis­töön. Muut hätä­pois­tu­mis­tuot­teet ovat suun­ni­tel­tu­ja takaa­maan tur­val­li­sen vara­pois­tu­mis­rei­tin ylä­ker­ran ikku­nois­ta ja par­vek­keil­ta esi­mer­kik­si tuli­pa­lon sattuessa.


Lau­kais­ta­va hätäpoistumistikas

Lau­kais­ta­vaa hätä­pois­tu­mis­ti­kas­ta voi­daan käyt­tää kun jul­ki­si­vuun tar­vi­taan mah­dol­li­sim­man huo­maa­ma­ton, mut­ta tur­val­li­nen hätä­pois­tu­mis­tie. Lau­kais­ta­va tikas on kote­lo­muo­toon tai­tet­tu tikas­pa­ket­ti, joka ava­taan lau­kai­suso­kas­ta vetä­mäl­lä. Kun sok­ka irroi­te­taan, auke­aa tikas itses­tään. Tikas avau­tuu aina lau­kai­suso­kas­ta alas­päin. Luva­ton kii­pei­ly maas­ta käsin on siis mahdotonta.

Lau­kais­ta­va hätä­pois­tu­mis­ti­kas sovel­tuu erit­täin hyvin myös ker­ros­ta­loi­hin tur­vaa­maan asuk­kai­den ulos­pää­syä hätätilanteessa.

Tar­jous­pyyn­nöt ja kysy­myk­set puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.