Laa­du­kas koti­mai­nen sade­ve­si­jär­jes­tel­mä suo­jaa koti­si.

Sade­ve­si­jär­jes­tel­mis­sä käy­täm­me 0,6 mm vah­vuis­ta sin­kit­tyä sekä molem­min puo­lin maa­lat­tua nova/nova pel­ti­laa­tua, joka on teh­ty kes­tä­mään Suo­men sää­olois­sa erin­omai­sen hyvin. Sen pin­ta ei naar­muun­nu esi­mer­kik­si asen­taes­sa yhtä hel­pos­ti, kuin useat muut mark­ki­noil­la ole­vat peltilaadut.

Moni­puo­li­ses­ta räys­täs­kou­ru­jen mal­lis­tos­ta löy­dät var­mas­ti omiin raken­nuk­sii­si sopi­van mal­lin:


Alas­tu­lot

Sade­ve­si­jär­jes­tel­män osat on val­mis­tet­tu kuu­ma­sin­ki­tys­tä, molem­min puo­lin maa­li­pin­noi­te­tus­ta 0,6 mm teräk­ses­tä ja ne on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään anka­rim­mat­kin sää­olo­suh­teet. Teh­das­val­mis­tei­set osat ovat mit­ta­tark­ko­ja, tii­vii­tä ja help­po­ja asen­taa. Val­mis sade­ve­si­jär­jes­tel­mä on lähes huol­to­va­paa, sil­lä vain kevyt puh­dis­tus vuo­sit­tain riit­tää anta­maan kodil­le­si par­haan suo­jan sade­ve­sien varal­ta vuo­si­kym­me­nik­si eteen­päin. Vali­koi­mas­tam­me löy­ty­vät sekä kan­tik­kaat (70x100mm), että pyö­reät (100mm) alas­tu­lot. Suo­rat tor­vet 1m ja 2m pät­kis­sä. Päis­sä supis­tuk­set, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat hel­pon jat­ka­mi­sen kor­kei­siin koh­tei­siin. Molem­mat mal­lit saa­ta­va­na myös pel­käs­tään sinkittynä.

Tar­jous­pyyn­nöt ja kysy­myk­set puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.