Har­ja­kat­toi­ses­sa pii­pun­ha­tus­sam­me lumi ei jää rasit­ta­maan piip­pua eikä pii­pun­hat­tua. Savu­piip­pu on nuo­hot­ta­vis­sa, vaik­ka pii­pun­hat­tu on pai­koil­laan. Jos kui­ten­kin pii­pun­hat­tu on otet­ta­va het­kek­si pois, on se hel­pos­ti irroi­tet­ta­vis­sa. Pii­pun­ha­tun kiin­ni­tyk­set on hyvä tar­kis­taa sään­nöl­li­sin välia­join, ettei­vät sää­olo­suh­teet pää­si­si nii­tä heikentämään.

Pii­pun­hat­tua on saa­ta­va­na hapon­kes­tä­vä­nä, jos­sa kaik­ki osat ovat hapon­kes­tä­viä ja joka ainoa­na mate­ri­aa­li­na sovel­tuu öljy­läm­mit­tei­seen talou­teen, kos­ka öljy­läm­mi­tyk­sen rik­ki­pääs­tö­jä eivät muut mate­ri­aa­lit kes­tä vuosia. 

Pii­pun­hat­tua on saa­ta­va­na myös gal­va­noi­tu­na, joka sovel­tuu hyvin esim. puu­läm­mit­tei­seen talou­teen. Saa­ta­vil­la myös väril­li­se­nä tilauksesta.

  • Help­po asen­taa. Rei­kiä ei tar­vit­se pora­ta vaan pii­pun­hat­tu kiin­ni­te­tään savu­pii­pun beto­ni­krans­siin. Saa­ta­va­na myös mui­ta kiinnitysmahdollisuuksia.
  • Paran­taa vetoa.
  • Piden­tää pii­pun ikää sekä vähen­tää pii­pun rapautumista.
  • Estää kosteus‑, home- ja jäätymisvaurioita.
  • Estää sade­ve­den ja lumen pää­syä savupiippuun.
  • Varas­tos­sa val­mii­na useim­piin piip­pui­hin sovel­tu­via kokoja.
  • Val­mis­tam­me pii­pun­hat­tu­ja myös mit­to­jen mukaan.