Sade­ve­si­jär­jes­tel­mät

Sade­ve­si­jär­jes­tel­mis­sä käy­täm­me 0,6 mm vah­vuis­ta sin­kit­tyä sekä molem­min puo­lin maa­lat­tua nova/nova pel­ti­laa­tua, joka on teh­ty kes­tä­mään Suo­men sää­olois­sa erin­omai­sen hyvin. Sen pin­ta ei naar­muun­nu esi­mer­kik­si asen­taes­sa yhtä hel­pos­ti, kuin useat muut mark­ki­noil­la ole­vat pel­ti­laa­dut. Saa­ta­vil­la myös asennettuna.


Tik­kaat ja kattoturvatuotteet

Var­mis­ta tur­val­li­nen liik­ku­mi­nen katol­la­si laa­duk­kail­la, koti­mai­sil­la kattoturvatuotteilla.


Jat­ket­ta­vat alu­mii­ni­tik­kaat ja tasotikkaat

TIKLIN KOTI­MAIS­TA LAA­TUA! tik­kaat täyt­tä­vät EN 131 vaatimukset


Pii­pun­ha­tut

Har­ja­kat­toi­ses­sa pii­pun­ha­tus­sam­me lumi ei jää rasit­ta­maan piip­pua eikä pii­pun­hat­tua. Savu­piip­pu on nuo­hot­ta­vis­sa, vaik­ka pii­pun­hat­tu on pai­koil­laan. Jos kui­ten­kin pii­pun­hat­tu on otet­ta­va het­kek­si pois, on se hel­pos­ti irroitettavissa.


Hor­mi­put­ket

Tii­li­pii­pun sisäl­le asen­net­ta­va hor­mi­put­ki suo­jaa piip­pua esim. rik­ki­kaa­suil­ta, joi­ta syn­tyy öljy­polt­ti­men käy­tös­tä läm­mi­tyk­ses­sä. Samoin savu­pii­pun sisä­put­ki estää sade­ve­den ja lumen pää­syä piip­puun, joka rapaut­taa piip­pua myös vuo­sien varrella.


Lai­tu­ri­tik­kaat

Moni­puo­li­nen mal­lis­to niin mereen, kuin järveenkin.


Teräk­set

Alu­mii­nit, mus­tat, ruos­tu­mat­to­mat sekä teräslevyt


Raken­nus­pel­ti­lis­tat

Raken­nus­pel­ti­lis­tat mit­to­jen mukaan


Tek­no-Trai­ler — perä­kär­ryt ja trailerit

Kär­ryt ovat val­miik­si rekis­te­röi­ty­jä sekä mal­lis­ta riip­puen myös katsastettuja.